Ing. Ivan Ištvánffy

kandidát na poslanca BSK

Ivan Ištvánffy EUR ING je rodákom z Bratislavy, študoval geodéziu a kartografiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, manažment a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a verejnú správu na prestížnej Ecole nationale d’administration (ENA) v Paríži. Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs (FEANI) v Bruseli mu udelila titul EUR ING. Pracoval ako zememerač a súdny znalec. Od roku 2002 pôsobí ako vysoký štátny úradník v prostredí investičných projektov regionálnej a národnej infraštruktúry. Zastával vrcholné pozície na Ministerstve životného prostredia, Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, neskôr riadil „europrojekty“ v agentúre SARIO Ministerstva hospodárstva a od roku 2006 bol generálny riaditeľ na Úrade vlády SR, kde zároveň pôsobil ako tajomník Rady vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami. Venoval sa príprave procesu „elektronizácie verejnej správy“ z pozície riaditeľa na Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) pri Úrade vlády SR. V súčasnosti riadi Agentúru správy majetku na Ministerstve obrany SR, kde vykonáva správu nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu, zabezpečuje záujmy obrany štátu pri územnom plánovaní a civilnej výstavbe v rozsahu svojej pôsobnosti, podľa stavebného zákona plní úlohy v procese prípravy a realizácie investičnej výstavby a úlohy v oblasti realizácie rutinnej a štandardnej údržby a prevádzky nehnuteľného majetku v správe ministerstva a zabezpečuje energetickú hospodárnosť budov. Je signatárom medzinárodných zmlúv v oblasti zahraničnej pomoci a spolupráce, reprezentuje Slovensko na rokovaniach pri OSN, OECD, ITU… Prednáša a publikuje na Slovensku aj v zahraničí na politických aj vedeckých fórach. Angažuje sa aj v mimovládnom sektore a samospráve v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Je členom spoločnosti MENSA Slovensko, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Klubu euroinžinierov pri ZSVTS, Komory geodetov a kartografov, Komory odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie (predseda) a Pressburg golf Clubu. Vo voľných chvíľach sa venuje psíkom, športu, cestovaniu a hudbe. Je majstrom Slovenska v rýchlostnej kanoistike, jachtárom, držiteľom „PADI“ licencie pokročilého potápača a chovateľom Weimarskych stavačov. Kandidujem preto aby som mohol zúročiť svoje skúsenosti z oblasti subvenčnej politiky rovnako ako z oblastí správy majetku, investičnej výstavby a regionálneho rozvoja. V rámci portfólia VÚC sa budem zasadzovať o napĺňanie úlohy plnohodnotného koordinatora rozvoja regiónu.