Ing. Jozef Nemšovský

kandidát na poslanca BSK

Vyštudoval som Vysokú školu poľnohospodársku. Celý profesionálny život sa venujem poľnohospodárstvu a ochrane životného prostredia.

Na poslanca kandidujem, pretože

jednou z mojich priorít je ochrana a rozvoj vinohradníctva, ochrana pôdy, vody, lesov a rozvoj pôdohospodárstva. Sú to všetko veci, ktoré patria aj do kompetencie samosprávneho kraja ako súčasť ochrany životného prostredia a územného plánovania. Svoje celoživotné skúsenosti a znalosti chcem preto uplatniť práve v tejto oblasti. Som presvedčený, že obyvatelia Rače a Vajnor si zdravé a čisté životné prostredie zaslúžia.

Ako poslanec budem presadzovať

 • pre zlepšenie dopravnej situácie
 • systematickú správu a údržbu ciest II. a III. triedy tak, aby tieto v budúcnosti nevytvárali hrozbu neplánovaných investícií pri potrebe náhlych a neodkladných opráv,
 • v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR odľahčenie dopravy kraja dobudovaním nultého obchvatu Bratislavy,
 • dobudovanie diaľnice D1 do takej podoby, aby táto nebola zdrojom nebezpečenstva pre šoférov smerujúcich do Bratislavy a zároveň, aby táto žiadnym spôsobom nezhoršila kvalitu života obyvateľov Vajnor a Rače,
 • prehodnotenie spôsobu fungovania Bratislavskej integrovanej dopravy,
 • pre riešenie problémov s kanalizáciou
 • v spolupráci s magistrátom a mestskými časťami komplexné riešenie tohto dlhodobo zanedbávaného problému, založené predovšetkým na zapojení developerov do procesu rekonštrukcie kanalizácie a zväčšenia jej kapacity,
 • pre zlepšenie opatrovateľských a sociálnych služieb
 • okamžité prehodnotenie výšky poplatkov v domove sociálnych služieb v Rači, ktoré sú neúmerne vysoké vzhľadom k dôchodkom, ktoré klienti poberajú,
 • okamžite zastavenie súdnych procesov s tými starými ľuďmi (80 a viacročnými), ktorí ich nevládzu platiť,
 • rozširovanie spolupráce s ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb (pomoc musí byť poskytnutá každému, kto je na ňu odkázaný),
 • vytváranie vhodných podmienok na prácu pre pracovníkov v domove sociálnych služieb a zlepšenie ohodnotenia ich práce,
 • pre zlepšenie školstva a športu
 • rozvoj praktického vzdelávania žiakov a študentov prostredníctvom motivácie partnerov na strane zamestnávateľov,
 • také ohodnotenie práce pedagógov a odborných pracovníkov, ktoré bude motivovať pôsobiť v školstve,
 • efektívnu rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení (znižovanie energetickej náročnosti),
 • účinnú spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • komplexný prístup k rozvoju športu na školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti kraja so zapojením športových klubov pôsobiacich v kraji. Presadzovanie športu ako fenomén výchovy, zdravého životného štýlu, zdravého súperenia, vytvárania pozitívnych vzťahov, férovosti, podpory zdravia a radosti zo športu a hier.

Bratislavský kraj potrebuje zmenu

Samosprávu bratislavského kraja od jeho vzniku väčšinovo ovládajú tie isté strany a tí istí ľudia, hoci sa mnohí dnes snažia vystupovať ako „nezávislí“. O niektorých poslancoch pritom nebolo osem a viac rokov vôbec počuť. Sľuby zostali nenaplnené a za doterajšou samosprávou nie sú vidieť relevantné výsledky. Toto je potrebné zmeniť.