Ing. Juraj Strempek

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Juraj Strempek, 36 rokov, vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu. Pochádzam z Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Som ženatý a mám dve deti. Vyštudoval som Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v špecializácii účtovníctvo a audítorstvo. Pracujem na pozícii vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves. Mám dlhoročné skúsenosti s finančným riadením, zostavovaním a správou rozpočtu územnej samosprávy, ako aj vykonávaním finančného auditu a kontroly. Svoje skúsenosti by som rád uplatnil pri zostavení kvalitného a zrozumiteľného župného rozpočtu, kontrole jeho plnenia a návrhu rozpočtových opatrení s cieľom vytvorenia prebytkového rozpočtového hospodárenia. Kandidujem z dôvodu, že by som rád využil svoje vedomosti a doterajšie pracovné skúsenosti v prospech Bratislavského samosprávneho kraja. Som toho názoru, že Bratislavský samosprávny kraj by dokázal pomôcť obciam, mestám alebo mestským častiam najmä formou strategického partnerstva pri čerpaní eurofondov. Nakoľko čerpanie prostriedkov európskej únie je pre Bratislavu mimoriadne komplikované a deje sa tak najmä pri cezhraničnej spolupráci, je mimoriadne užitočné aby Bratislavský samosprávny kraj viac podporoval takéto projekty, ktoré pripravili mestské časti Bratislavy, obce alebo mestá. Som toho názoru, že jednotlivé mestské časti, obce alebo mestá najlepšie vedia, ktoré projekty sú pre nich najdôležitejšie a preto župa by mala ich iniciatívu výraznejšie podporovať.

Moje priority pre obdobie 2017-2021
– Podporovanie strategického partnerstva pri projektoch a investičných zámeroch, iniciovaných zo strany obcí, miest a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja (VUC) s dôrazom partnerstvo pri čerpaní eurofondov.
– Dobudovanie cyklotrás s prioritou prepojenia Devína a Karlovej Vsi. Podpora turizmu a projektu výstavby turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly.
– Podpora projektu rekonštrukcie amfiteátra a budovy prístavu na Devíne s viacúčelovým využitím.
– Pokračovanie podpory prebiehajúcich a realizovaných projektov. Som toho názoru, že rozbehnuté projekty treba dokončiť, bez ohľadu na politické pozadie predkladateľa projektu.
– Podpora duálneho vzdelávania v záujme lepšieho sa uplatnenia absolventov odborných stredných škôl.
– Zamedzenie odpredaja majetku VÚC, ktorý by bol v rozpore s verejným záujmom.
– Zníženie zadĺženosti Bratislavského samosprávneho kraja
– Naďalej podporovať už tradičné i nové podujatia kultúry a umenia cez grantový systém VÚC.