Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

kandidát na poslanca BSK

Pracujem ako riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a zároveň ako prorektor Paneurópskej vysokej školy. Vyštudoval som učiteľský odbor dejepis – občianska náuka, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore systematická filozofia a v r. 2012 sa habilitoval v odbore etika. Ako vysokoškolský učiteľ som pôsobil na Universität Salzburg (Rakúsko), Department of Social Communication Leiria (Portugalsko), na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V súčasnosti som prodekanom pre doktorandské štúdium, vedu a výskum, predsedom odborovej komisie, spolugarantom pre doktorandské štúdium a habilitačné a vymenúvacie konania v študijnom odbore Masmediálne štúdiá na Fakulte masmédií PEVŠ. Som členom Vedeckej rady PEVŠ, členom Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ, členom vedeckej rady Institute of Roma European Studies of St. Elisabeth University of Health and Social Work a členom viacerých redakčných rád významných odborných a vedeckých časopisov, Global Media Journal a mnohých vedeckých zborníkov. Aktívne sa zúčastňujem na významných medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí nielen ako člen vedeckých, programových výborov a vedúci sekcií , ale aj ako prednášajúci (USA, Indonézia, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, ČR a mnohé ďalšie). Vedecky sa orientujem na problém interdisciplinarity v teórii médií, etiku médií, podnikateľskú a manažérsku etiku ako aj metodológiu vied. Som autorom dvoch vedeckých monografií, desiatok odborných vedeckých štúdií, skrípt a učebných textov doma a v zahraničí. 3 moje priority na volebné obdobie 2017-2021:
1. Skvalitnenie systému škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC
2. Nový model hodnotenia v školách
3. Rozvoj medzinárodných kontaktov VÚC