Doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.

kandidát na poslanca BSK

Volám sa Štefan Rehák, som riadiaci, vedecký pracovník na Výskumnom ústave vodného hospodárstva a pôsobím aj ako vysokoškolský pedagóg na Katedre pedológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Som odborníkom v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým v ochrane vody a pôdy a autorom viacerých vedeckých publikácií a vysokoškolských učebníc, členom vedeckých rád a redakčných rád. Vyštudoval som Fyzickú geografiu na PríF UK v Bratislave so špecializáciou na pôdoznalectvo, hydrológiu, klimatológiu. vedeckú hodnosť PhD som dosiahol v odbore poľnohospodárskych a lesníckych vied. V súčasnosti pôsobím ako riaditeľ Odboru programov, koncepcií a vodného plánovania na VÚVH v Bratislave. V prípade úspechu vo voľbách chcem uplatniť svoje poznatky a skúsenosti v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia pri rozvoji regiónu, v ktorom žijem 45 rokov. Rád by som sa angažoval v oblasti protipovodňovej ochrany, v ochrane vodných zdrojov, v ochrane pôdy, ďalej v oblasti čistenia odpadových vôd ako aj v podpore prímestského rozvoja ovocinárstva a zeleninárstva.