Mgr. Art. Štefan Zima

kandidát na poslanca BSK

Mgr. art. Štefan Zima, rodák z Kežmarku (1949). Penzista. Mám dvoch synov. Som rozvedený. Absolvoval som technické (Zvolen) a umelecké vysokoškolské štúdium (Bratislava). Moja životná cesta ma viedla cez umenie amatérske, až po profesionálne. Učil som sa a potom desiatky rokov spolupracoval s najznámejšími osobnosťami amatérskeho i profesionálneho folklórneho umenia v Československu. Bol som aktívnym sólistom umeleckých súborov Marína, Lúčnica, Vojenský umelecký súbor. Pôsobil som roky ako umelecký námestník profesionálneho SĽUK-u. Scenárista, dramaturg, choreograf a režisér desiatok umeleckých programov na folklórnych slávnostiach a festivaloch: vo Východnej, Krakovanoch, Myjave, Bratislave, Trenčíne, Zvolene, Žiline, Budapešti, Nadlaku, Martine, atď. Lektor odborných školení, seminárov, sympózií.
Som spoluautor i autor odborných článkov, recenzií, publikácií. Tiež odborných koncepcií na podporu živých prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Pracoval som ako odborník špecialista v Osvetovom ústave, Národnom osvetovom centre,
SĽUK-u (námesník pre umeleckú činnosť). Tiež ako odborný asistent na Univerzite Komenského, kde mi akreditovali vlastný predmet (apríl1998). Skúsenosti mám aj ako úspešný manažér akvizície v dopravnej firme. Aj ako Hlavný štátny radca – riaditeľ Odboru osvety na Ministerstve kultúry (nie ako politický nominant). Ako dobrovoľník som pracoval a spoluzakladal: Radu mládeže Slovenska, Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA , detské folklórne festivaly v Bratislave (r.1998), Zvolene (r.2000). Slovenský parlament kultúry, Kolégium miestnej kultúry, Folklórnu úniu na Slovensku (1990, vediem podnes).
Po prevrate som viedol tím odborníkov, ktorým sa podarilo zastaviť (nov.1991) pripravované zrušenie Okresných osvetových stredísk i Národného osvetového centra. Tiež ZUŠ (r. 1993). V súčasnosti vediem aj Odbornú komisiu na prípravu obsahu pre Regionál-nu výchovu a vzdelávanie v Základných a stredných školách. Som držiteľom viacerých celoštátnych i zahraničných odborných ocenení za prácu v kultúre a umení. Na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja kandidujem v záujme presadiť do realizácie viac konkrétnych vecí v prospech kultúrnejšieho prostredia v interakcii s medzinárodným turizmom. Zlepšiť podmienky pre dôstojnú reprezentáciu kultúrnych a umeleckých hodnôt
nášho národa. Tiež v prospech väčšieho vyžitia sa detí, mládeže i dospelých Bratislavského kraja, ale aj z celého Slovenska. Získať tak príjmy s medzinárodného turizmu pre tento kraj. K tomu je potrebná: ( Moje priority na roky 2017 – 2021 ) a) Prestavba a obnovenie veľkého amfiteátra a budovy prístavu pod
hradom Devín. Revitalizácia jeho blízkeho okolia b) Podpora duálneho vzdelávania v záujme lepšieho uplatnenia sa absolventov odborných stredných škôl. c) Naďalej podporovať už tradičné i nové podujatia kultúry a umenia cez grantový systém VÚC.
P. S.
Š- Zima, je čestným Zaslúžilým umelcom Mongolskej ľudovej republiky (jún 1983). Držiteľ Zlatej plakety Ministerstva Čínskej ľudovej republiky, za autorstvo a odborný garant: „Ľudová kultúra, deti a Komenský“ (sept.1992). Laureátom ceny Mateja Hrebendu, za rok 2007 (v ČR). Svetová organizácia pre ľudové umenie, mu udelila doživotný titul: Senátor h.c. IOV (nov. 2004). Národné osvetové centrum mu udelilo: Za celoživotnú prácu pre miestnu kultúru a ľudové umenie: Medailu D. G. Licharda (okt.2009).